Regulamin strony www edbroker.pl

Regulamin korzystania ze strony www Europejskiego Domu Brokerskiego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Regulamin dotyczy nieodpłatnego korzystania ze strony www Europejskiego Domu Brokerskiego Sp. z o.o., w ramach którego Europejski Dom Brokerski Sp. z o.o. zamieszcza informacje związane ze swoją działalnością.

  II. DEFINICJE
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  EDB - Europejski Dom Brokerski Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442124, kapitał zakładowy 5000 PLN opłacony w całości, numer NIP 8992739906, REGON 022027973, Zezwolenie KNF nr 2042/14; uprawnioną do dysponowania zasobami strony www.
  Strona WWW - strona internetowa prowadzona pod adresem domeny: www.edbroker.pl
  Zasoby strony WWW - treści udostępniane w ramach strony WWW, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów strony www w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
  Formularz kontaktowy - formularz elektroniczny służący do zamówienia rozmowy z pracownikami EDB; w formularzu Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, nr telefonu , miejscowość i adres poczty elektronicznej.
  Formularz rekrutacyjny - formularz elektroniczny służący do przesłania aplikacji w procesie rekrutacji; w formularzu Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, nr telefonu, miejscowość i adres poczty elektronicznej oraz załącza CV.
  Formularz zgłoszenia szkody - formularz elektroniczny służący do zgłoszenia szkody z posiadanego ubezpieczenia.
  Administrator- administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4pkt 7 , ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) , którym jest Europejski Dom Brokerski Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442124, kapitał zakładowy 5000 PLN opłacony w całości, numer NIP 8992739906, REGON 022027973, Zezwolenie KNF nr 2042/14; uprawnioną do dysponowania zasobami strony www.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET

 1. Każdy Użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona www nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
 3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.
 7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 8. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
 9. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz Użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 10. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
 11. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
 12. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW STRONY
 13. Dostęp do zasobów strony WWW nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
 14. Dostęp do strony WWW oraz korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne. Jedyne opłaty, które Użytkownik zobowiązany będzie ponieść mogą dotyczyć kosztów transferu danych uzależnionych od taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 15. EDB zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Strony WWW
  • MS Internet Explorer od 5.0
  • Firefox od 1.0
  • Google Chrome
 16. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 17. EDB nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do strony WWW spowodowany nieodpowiednią konfiguracją sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Użytkownika.
 18. ZOBOWIĄZANIA EDB
  EDB zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony WWW na czas nieoznaczony.

  VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO
 19. Użytkownik Indywidualny zobowiązany jest do korzystania z strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 20. Użytkownik Indywidualny w szczególności musi bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania z Strony WWW opisanych poniżej.
  • Użytkownik Indywidualny nie może korzystać z Strony WWW EDB w sposób powodujący naruszenie praw własności EDB lub osób trzecich.
  • Zabronione jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Strony WWW. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
  • Zabronione jest podejmowanie świadomych działań powodujących zbyt duże obciążenie infrastruktury internetowej EDB.
  • Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów, czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa EDB, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Strony WWW.
  • Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych na stronie WWW.
  • Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami, nielegalnego dostępu w charakterze administratora do którejkolwiek części Strony WWW.
  • Użytkownik Indywidualny nie może zamieszczać na stronie WWW treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Zamieszczanie na stronie WWW jakichkolwiek linków do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich możliwe jest jedynie za zgodą EDB wyrażoną w formie pisemnej.
  • EDB oświadcza iż posiada prawa autorskie do informacji i materiałów oraz znaków towarowych znajdujących się na stronie WWW lub posiada prawo do ich wykorzystania.
  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa własności intelektualnej. W szczególności poprzez powstrzymanie się od wykorzystania treści Strony WWW w celu jej dalszej publikacji.
  • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich treści prezentowanych na stronie WWW wyłącznie w zakresie osobistego użytku.
 21. W wypadku naruszenia przez Użytkownika Indywidualnego, któregoś z powyższych zapisów EDB ma prawo zablokować takiemu Użytkownikowi dostęp do strony WWW.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. EDB oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby strony WWW, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). EDB nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony WWW.
 2. EDB nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których linki zostały zamieszczone na stronie WWW EDB.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych na stronie WWW tekstów.
 4. EDB nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów strony WWW zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW strony WWW
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejski Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, kod pocztowy 53-413 (dalej także: „Spółka”).
 7. Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@edbroker.pl.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. w celach kontaktowych związanych z koniecznością ustosunkowania się do treści przesłanego przez Państwa formularza - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest utrzymywanie relacji z Użytkownikami,
  2. w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) - na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
  3. w celach reklamacyjnych - w związku z koniecznością ustosunkowania się do treści złożonej przez Państwa reklamacji, o ile do takiej sytuacji dojdzie, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych, jakim jest obrona przed zarzutami.
  4. w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest prowadzenie rejestru korespondencji).
 9. Państwa dane mogą być przekazywane partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne. Mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do tego przepisami prawa.Państwa dane przechowywane będą do czasu ustosunkowania się do przesłanej do Spółki, zawartej w formularzu kontaktowym, treści oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (np. w celach marketingowych) - do czasu jej wycofania.
 10. Przysługuje Państwu - stosownie do sytuacji - prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w sytuacji ich przetwarzania przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 12. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 13. Podanie danych kontaktowych zawartych w formularzu nie jest obowiązkiem ustawowym, zatem jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się z Państwem przez Spółkę.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
 15. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 16. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom indywidualnym odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie WWW.
 17. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony WWW można kierować na adres siedziby EDB oraz pod adres e-mail kontakt@edbroker.pl
 18. Reklamacje dotyczące strony WWW należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail kontakt@edbroker.pl).
 19. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez EDB zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane nadawcy umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

 1. Prawem właściwym do stosunków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.